36. Verbimuotojen kertaus

Normaali

Tässä blogissa on tähän mennessä käyty verbien indikatiivimuodot eli aikamuodot preesensistä pluskvamperfektiin ja futuuriin. Lisäksi on käyty konditionaali sekä muita espanjalle tyypillisiä rakenteita. Verbien kaikki erilaiset muodot ovat varmastikin vaikein osio espanjan kielessä ja menee kauan ennen kuin ne kaikki sujuvat luontevasti. Edessä on vielä subjunktiivimuodot.

Tämä osio on lyhyt kertaus opittuihin verbimuotoihin. Tarkemmin eri muodoista voit lukea niiden omista osioista, joista myös löytyy pieniä harjoituksia ja linkkejä muille sivustoille.

TÄSTÄ VOIT LADATA VERBIHARJOITUKSEN (.PDF).

Preesens

Preesensiä on käyty osiossa 10.

Säännöllisten verbien taivutukset ovat yksinkertaiset, esim.
AR-verbit: hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan
ER-verbit: leo, lees, lee, leemos, leéis, leen
IR-verbit: vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven

Lisäksi on kuitenkin vokaalia vaihtavia verbejä, esim.
o → ue, mm. dormir, recordar, volver ja poder
e → ie, mm. querer, entender, preferir ja pensar
e → i, mm. pedir ja reir
u → ue, jugar

Niissä vokaalimuutokset tapahtuvat kaikissa muissa paitsi monikon 1. ja 2. persoonassa.
Esim. entender: entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden

… ja muuten epäsäännöllisesti taipuvia, esim.
tener: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen
ir: voy, vas, va, vamos, vais, van
saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
parecer: parezco, pareces, parece, parecemos, parecéis, parecen

Gerundi

Gerundia käytiin läpi osiossa 19.
Perusmuodossa gerundin merkitys on ”tekemällä/tehden”, esim. escribiendo = kirjoittamalla.
Estar + gerundi tarkoittaa ”olla parhaillaan tekemässä jotakin”.

Gerundi muodostetaan korvaamalla verbin pääte seuraavasti:
-ar → -ando ; -er → -iendo ; -ir → -iendo
Kuitenkin on myös joitakin epäsäännöllisiä, esim.
leer → leyendo; vestir → vistiendo; dormir → durmiendo

Lähifutuuri

Lähifutuuri opetettiin osiossa 19.
Lähifutuuri on yleinen futuurin muoto puhekielessä.

Muodostus on helppoa:
ir (taivutettuna persoonan mukaan) + a + verbin perusmuoto (infinitiivi)

Imperatiivi

Käskymuodoista on tähän mennessä opeteltu vain sinä (tú) ja te (vosotros) -muodot osiossa 20. Ne ovat tuttavallisia eikä niillä voi ilmaista kieltoja. Kiellot ja teitittelykäskymuodot täytyy ilmaista subjunktiivilla.

Sinä-persoonan käskymuoto muodostetaan helposti: taivuta verbi ensin preesensin sinä-persoonaan ja tiputa s-kirjain lopusta pois. Te-persoonankin käskymuoto on helppoa muodostaa; siinä verbin perusmuodon viimeinen kirjain r muutetaan d-kirjaimeksi.

*Refleksiiviverbien tapauksessa refleksiivipronomini lisätään myönteisissä sinä-käskyissä verbin perään ja te-persoonan käskyissä loppu-d otetaan refleksiivipronominin edestä pois.

Sinä-käskymuodoissa on joitakin epäsäännöllisyyksiä:
decir di; ser sé; tener ten; hacer haz; poner pon
venir ven; ir(se)  ve(te); salir sal

(Muut käskymuodot käydään subjunktiivin yhteydessä.)

Perfekti

Perfektiä käytiin osiossa 24.
Monin osin perfektiä käytetään kuin suomen vastaavaa, mutta sitä käytetään myös silloin, kun tekeminen on juuri tapahtunut ja siis jo loppunutkin. Usein perfektiin liittyy jokin ajan ilmaus (esim. hoy, esta mañana, ya, todavía, alguna vez,…)

Perfekti muodostetaan haber-apuverbistä ja partisiipin perfektistä.
Partisiipin perfekti: -ar-verbeille -ado-pääte ja er- & ir-verbeille ido-pääte
.
he/has/ha/hemos/habéis/han + hablado/comido/vivido/…

Partisiipin perfektissä on epäsäännöllisiä muotoja:
abierto, cubierto, dicho, hecho, escrito, frito, muerto, puesto, resuelto, roto, visto, vuelto.

Acabar + de + inf.

Tämä rakenne mainittiin osiossa 24.
Rakenne ”acabar (taivutettuna) + de + infinitiivi” ilmaisee, että joku on juuri tehnyt jotakin.
Acabar taipuu kuin muutkin -ar-verbit.

Hace…que + preesens

Tämäkin rakenne mainittiin osiossa 24.

Rakennetta ”hace…que + verbi (taivutettuna normaalisti preesensissä)” käytetään ilmaisemaan, että tekeminen on alkanut menneisyydessä ja jatkuu edelleen nykyhetkessä.

Preesens + desde

Tämäkin rakenne mainittiin osiossa 24.

Käytetään, kun kerrotaan mistä lähtien jotakin on tehty.

Refleksiivipassiivi

Käytiin läpi osiossa 29.

Refleksiivipassiivi muodostetaan se-pronominin + yksikön tai monikon 3. persoonassa olevan verbin avulla. Verbimuoto valitaan sen mukaan, onko kyseessä monikollinen vai yksiköllinen objekti. Jos kohteena on henkilö, niin verbi on kuitenkin aina yksikössä, vaikka henkilöitä olisi useita – muista myös a-henkilöobjektin käyttö.

Preteriti

Preteriti opeteltiin osiossa 30.

Preteriti vastaa suomen kielen imperfektiä. Se ilmaisee tapahtumaa, joka on tapahtunut menneisyydessä ja jo päättynyt. Se vastaa muun muassa kysymyksiin: Mitä tapahtui?, Kuinka monta kertaa? ja Kuinka kauan kesti? Preteritiä käytetään myös tilanteessa, jossa annetaan yhteenveto jo päättyneestä tapahtumasta. Ajanmääreitä preteritin kanssa voi olla esim. ayer, anteayer, el año pasado, jne.

Perustaivutukset preteritissä:
-AR: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron
-ER: comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron
-IR: viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron

Joitakin pieniä oikeinkirjoitusmuutoksia tapahtuu joissakin (esim. llegar → llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron) & vokaalia preesensissä vaihtavissa ir-verbeissä tapahtuu preteritissä yksikön ja monikon 3. persoonissa joko muutos e → i (mm. pedir, vestirse, sentir, mentir, preferir) tai o → u (dormir ja morir).

Preteritissä on myös epäsäännöllisiä taivutuksia, esimerkiksi:
Ir/Ser → fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Hacer → hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Decir → dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
Estar → estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Tener → tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Poder  → pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Venir  → vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron

Imperfekti

Imperfekti käytiin osiossa 33.

Imperfektiä käytetään, kun on kyse jostain sellaisesta tekemisestä, joka oli toistuvaa tai tavanomaista (oli tapana). Imperfektiä käytetään myös, kun kuvaillaan menneisyyden tilanteita (esim. oli tekemässä) ja se vastaa siis esim. kysymyksiin “Mikä oli tilanne?”,  “Millainen joku oli?”, “Millaista oli?”, jne. Imperfektin kanssa käytetään mm. seuraavia ajanmääreitä: a menudo/frecuentemente, a veces, cada día / todos los días, nunca, jne.

Säännöllinen taivutus imperfektissä; millään ei ole vokaalimuutoksia:
-AR: trabajaba, trabajabas, trabajaba, trabajábamos, trabajabais, trabajaban
-ER: tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían
-IR: vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían

Kolme verbiä ovat epäsäännöllisesti taipuvia:
SER: era, eras, era, éramos, erais, eran
IR: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
VER: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían

Pluskvamperfekti

Pluskvamperfekti opeteltiin myös osiossa osiossa 33.

Espanjan pluskvamperfekti muodostetaan apuverbistä “haber” (sen imperfektimuodosta) ja partisiipin perfektistä.
había, habías, había, habíamos, habíais, habían + hablado/comido/vivido/hecho/visto/jne.

Partisiipin perfektimuodot opit jo perfektin yhteydessä. Muista epäsäännöllisyydet.

(Lisäksi on olemassa myös ”Pretérito anterior”, mutta sitä ei tässä blogissa käydä läpi, koska sitä näkee lähinnä kirjallisuudessa eikä ole siis kovinkaan tarpeellinen. Linkin takaa voit käydä kuitenkin katsomassa, miltä muodot näyttää.)

Futuuri

Futuuri käytiin osiossa 34.

Espanjan futuurin muodostus; infinitiiviin lisätään vain päätteet:
-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.

Mutta olemassa on myös joitakin epäsäännöllisyyksiä verbien vartaloissa:
querer -> querré,..; saber -> sabré,..; poder -> podré,..; caber -> cabré,..
tener -> tendré..; poner -> pondré,..; venir -> vendré,..; salir -> saldré,..
valer -> valdré,..; decir -> diré,..; hacer -> haré,..

*Si (jos) -ehtolauseissa ei voi käyttää futuuria, joten verbimuotona silloin preesens.

*Muista, että puhekielessä suositaan ir + a + inf. -lähifutuurimuotoa tai preesensiä.

Futuurista on myös olemassa liittomuoto.
Muodostus: haber-verbin futuurista ja pääverbin partisiipin perfektistä.
habré / habrás / habrá / habremos / habréis / habrán + hablado / comido / vivido / jne.

Konditionaali

Konditionaali käytiin osiossa 35.

Espanjan konditionaali vastaa suomen -isi-muotoa.
Se ilmaisee myös mahdollisuutta tai todennäköisyyttä menneisyydessä.

Espanjan futuurin muodostus. Infinitiiviin lisätään vain päätteet:
-ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían.

Joidenkin verbien vartalo on epäsäännöllinen. (Vrt. futuuri.)

*Jos- eli si-lauseessa ei voi käyttää konditionaalia, vaan sen tilalla on subjunktiivin imperfektimuoto. Tätä muotoa käydään kuitenkin läpi vasta myöhemmin.

Konditionaalistakin on olemassa liittomuoto (”olisi tehnyt”).
Liittomuoto muodostetaan haber-verbin konditionaalista ja pääverbin partisiipin perfektistä.
habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían + hablado / comido / vivido / jne.

Muuta tärkeää verbeistä

Osiossa 22 kävimme läpi datiivia vaativat verbit.

Samoin on verbejä, jotka vaativat refleksiivipronominin seurakseen – kertaa osio 17.

Lisäksi on opeteltu, mitä eroa ser / estar / tener / haber -verbeillä on, yhteenveto osiossa 15.

VINKKI: Netistä löytyy paljon sivustoja, joilla voi hakea espanjan verbien taivutuksia kaikissa muodoissa. Jos siis joskus mietit, muistatko aivan varmasti oikein jonkun epäsäännöllisen taivutuksen, käytä niitä hyväksesi. (Lisäksi Suomessakin myydään erikseen kirjoja, joissa on lueteltuna verbien taivutuksia kaikissa muodoissa.) Tässä muutamia linkkejä taulukoihin: TeachMe 123 – Spanish Verb Conjugation, Conjugation.org, Verbix.com: Spanish & Spanish Verb Forms.

One response »

  1. Konditionaalin kohdassa neuvotaan: ”Espanjan futuurin muodostus. Infinitiiviin lisätään vain päätteet:” vaikka ilmeisesti pitäisi lukea ”Espanjan konditionaalin muodostus…”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s