Tag Archives: imperfekti

36. Verbimuotojen kertaus

Normaali

Tässä blogissa on tähän mennessä käyty verbien indikatiivimuodot eli aikamuodot preesensistä pluskvamperfektiin ja futuuriin. Lisäksi on käyty konditionaali sekä muita espanjalle tyypillisiä rakenteita. Verbien kaikki erilaiset muodot ovat varmastikin vaikein osio espanjan kielessä ja menee kauan ennen kuin ne kaikki sujuvat luontevasti. Edessä on vielä subjunktiivimuodot.

Tämä osio on lyhyt kertaus opittuihin verbimuotoihin. Tarkemmin eri muodoista voit lukea niiden omista osioista, joista myös löytyy pieniä harjoituksia ja linkkejä muille sivustoille.

TÄSTÄ VOIT LADATA VERBIHARJOITUKSEN (.PDF).

Preesens

Preesensiä on käyty osiossa 10.

Säännöllisten verbien taivutukset ovat yksinkertaiset, esim.
AR-verbit: hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan
ER-verbit: leo, lees, lee, leemos, leéis, leen
IR-verbit: vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven

Lisäksi on kuitenkin vokaalia vaihtavia verbejä, esim.
o → ue, mm. dormir, recordar, volver ja poder
e → ie, mm. querer, entender, preferir ja pensar
e → i, mm. pedir ja reir
u → ue, jugar

Niissä vokaalimuutokset tapahtuvat kaikissa muissa paitsi monikon 1. ja 2. persoonassa.
Esim. entender: entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden

… ja muuten epäsäännöllisesti taipuvia, esim.
tener: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen
ir: voy, vas, va, vamos, vais, van
saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
parecer: parezco, pareces, parece, parecemos, parecéis, parecen

Gerundi

Gerundia käytiin läpi osiossa 19.
Perusmuodossa gerundin merkitys on ”tekemällä/tehden”, esim. escribiendo = kirjoittamalla.
Estar + gerundi tarkoittaa ”olla parhaillaan tekemässä jotakin”.

Gerundi muodostetaan korvaamalla verbin pääte seuraavasti:
-ar → -ando ; -er → -iendo ; -ir → -iendo
Kuitenkin on myös joitakin epäsäännöllisiä, esim.
leer → leyendo; vestir → vistiendo; dormir → durmiendo

Lähifutuuri

Lähifutuuri opetettiin osiossa 19.
Lähifutuuri on yleinen futuurin muoto puhekielessä.

Muodostus on helppoa:
ir (taivutettuna persoonan mukaan) + a + verbin perusmuoto (infinitiivi)

Imperatiivi

Käskymuodoista on tähän mennessä opeteltu vain sinä (tú) ja te (vosotros) -muodot osiossa 20. Ne ovat tuttavallisia eikä niillä voi ilmaista kieltoja. Kiellot ja teitittelykäskymuodot täytyy ilmaista subjunktiivilla.

Sinä-persoonan käskymuoto muodostetaan helposti: taivuta verbi ensin preesensin sinä-persoonaan ja tiputa s-kirjain lopusta pois. Te-persoonankin käskymuoto on helppoa muodostaa; siinä verbin perusmuodon viimeinen kirjain r muutetaan d-kirjaimeksi.

*Refleksiiviverbien tapauksessa refleksiivipronomini lisätään myönteisissä sinä-käskyissä verbin perään ja te-persoonan käskyissä loppu-d otetaan refleksiivipronominin edestä pois.

Sinä-käskymuodoissa on joitakin epäsäännöllisyyksiä:
decir di; ser sé; tener ten; hacer haz; poner pon
venir ven; ir(se)  ve(te); salir sal

(Muut käskymuodot käydään subjunktiivin yhteydessä.)

Perfekti

Perfektiä käytiin osiossa 24.
Monin osin perfektiä käytetään kuin suomen vastaavaa, mutta sitä käytetään myös silloin, kun tekeminen on juuri tapahtunut ja siis jo loppunutkin. Usein perfektiin liittyy jokin ajan ilmaus (esim. hoy, esta mañana, ya, todavía, alguna vez,…)

Perfekti muodostetaan haber-apuverbistä ja partisiipin perfektistä.
Partisiipin perfekti: -ar-verbeille -ado-pääte ja er- & ir-verbeille ido-pääte
.
he/has/ha/hemos/habéis/han + hablado/comido/vivido/…

Partisiipin perfektissä on epäsäännöllisiä muotoja:
abierto, cubierto, dicho, hecho, escrito, frito, muerto, puesto, resuelto, roto, visto, vuelto.

Acabar + de + inf.

Tämä rakenne mainittiin osiossa 24.
Rakenne ”acabar (taivutettuna) + de + infinitiivi” ilmaisee, että joku on juuri tehnyt jotakin.
Acabar taipuu kuin muutkin -ar-verbit.

Hace…que + preesens

Tämäkin rakenne mainittiin osiossa 24.

Rakennetta ”hace…que + verbi (taivutettuna normaalisti preesensissä)” käytetään ilmaisemaan, että tekeminen on alkanut menneisyydessä ja jatkuu edelleen nykyhetkessä.

Preesens + desde

Tämäkin rakenne mainittiin osiossa 24.

Käytetään, kun kerrotaan mistä lähtien jotakin on tehty.

Refleksiivipassiivi

Käytiin läpi osiossa 29.

Refleksiivipassiivi muodostetaan se-pronominin + yksikön tai monikon 3. persoonassa olevan verbin avulla. Verbimuoto valitaan sen mukaan, onko kyseessä monikollinen vai yksiköllinen objekti. Jos kohteena on henkilö, niin verbi on kuitenkin aina yksikössä, vaikka henkilöitä olisi useita – muista myös a-henkilöobjektin käyttö.

Preteriti

Preteriti opeteltiin osiossa 30.

Preteriti vastaa suomen kielen imperfektiä. Se ilmaisee tapahtumaa, joka on tapahtunut menneisyydessä ja jo päättynyt. Se vastaa muun muassa kysymyksiin: Mitä tapahtui?, Kuinka monta kertaa? ja Kuinka kauan kesti? Preteritiä käytetään myös tilanteessa, jossa annetaan yhteenveto jo päättyneestä tapahtumasta. Ajanmääreitä preteritin kanssa voi olla esim. ayer, anteayer, el año pasado, jne.

Perustaivutukset preteritissä:
-AR: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron
-ER: comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron
-IR: viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron

Joitakin pieniä oikeinkirjoitusmuutoksia tapahtuu joissakin (esim. llegar → llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron) & vokaalia preesensissä vaihtavissa ir-verbeissä tapahtuu preteritissä yksikön ja monikon 3. persoonissa joko muutos e → i (mm. pedir, vestirse, sentir, mentir, preferir) tai o → u (dormir ja morir).

Preteritissä on myös epäsäännöllisiä taivutuksia, esimerkiksi:
Ir/Ser → fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Hacer → hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Decir → dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
Estar → estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Tener → tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Poder  → pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Venir  → vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron

Imperfekti

Imperfekti käytiin osiossa 33.

Imperfektiä käytetään, kun on kyse jostain sellaisesta tekemisestä, joka oli toistuvaa tai tavanomaista (oli tapana). Imperfektiä käytetään myös, kun kuvaillaan menneisyyden tilanteita (esim. oli tekemässä) ja se vastaa siis esim. kysymyksiin “Mikä oli tilanne?”,  “Millainen joku oli?”, “Millaista oli?”, jne. Imperfektin kanssa käytetään mm. seuraavia ajanmääreitä: a menudo/frecuentemente, a veces, cada día / todos los días, nunca, jne.

Säännöllinen taivutus imperfektissä; millään ei ole vokaalimuutoksia:
-AR: trabajaba, trabajabas, trabajaba, trabajábamos, trabajabais, trabajaban
-ER: tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían
-IR: vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían

Kolme verbiä ovat epäsäännöllisesti taipuvia:
SER: era, eras, era, éramos, erais, eran
IR: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
VER: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían

Pluskvamperfekti

Pluskvamperfekti opeteltiin myös osiossa osiossa 33.

Espanjan pluskvamperfekti muodostetaan apuverbistä “haber” (sen imperfektimuodosta) ja partisiipin perfektistä.
había, habías, había, habíamos, habíais, habían + hablado/comido/vivido/hecho/visto/jne.

Partisiipin perfektimuodot opit jo perfektin yhteydessä. Muista epäsäännöllisyydet.

(Lisäksi on olemassa myös ”Pretérito anterior”, mutta sitä ei tässä blogissa käydä läpi, koska sitä näkee lähinnä kirjallisuudessa eikä ole siis kovinkaan tarpeellinen. Linkin takaa voit käydä kuitenkin katsomassa, miltä muodot näyttää.)

Futuuri

Futuuri käytiin osiossa 34.

Espanjan futuurin muodostus; infinitiiviin lisätään vain päätteet:
-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.

Mutta olemassa on myös joitakin epäsäännöllisyyksiä verbien vartaloissa:
querer -> querré,..; saber -> sabré,..; poder -> podré,..; caber -> cabré,..
tener -> tendré..; poner -> pondré,..; venir -> vendré,..; salir -> saldré,..
valer -> valdré,..; decir -> diré,..; hacer -> haré,..

*Si (jos) -ehtolauseissa ei voi käyttää futuuria, joten verbimuotona silloin preesens.

*Muista, että puhekielessä suositaan ir + a + inf. -lähifutuurimuotoa tai preesensiä.

Futuurista on myös olemassa liittomuoto.
Muodostus: haber-verbin futuurista ja pääverbin partisiipin perfektistä.
habré / habrás / habrá / habremos / habréis / habrán + hablado / comido / vivido / jne.

Konditionaali

Konditionaali käytiin osiossa 35.

Espanjan konditionaali vastaa suomen -isi-muotoa.
Se ilmaisee myös mahdollisuutta tai todennäköisyyttä menneisyydessä.

Espanjan futuurin muodostus. Infinitiiviin lisätään vain päätteet:
-ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían.

Joidenkin verbien vartalo on epäsäännöllinen. (Vrt. futuuri.)

*Jos- eli si-lauseessa ei voi käyttää konditionaalia, vaan sen tilalla on subjunktiivin imperfektimuoto. Tätä muotoa käydään kuitenkin läpi vasta myöhemmin.

Konditionaalistakin on olemassa liittomuoto (”olisi tehnyt”).
Liittomuoto muodostetaan haber-verbin konditionaalista ja pääverbin partisiipin perfektistä.
habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían + hablado / comido / vivido / jne.

Muuta tärkeää verbeistä

Osiossa 22 kävimme läpi datiivia vaativat verbit.

Samoin on verbejä, jotka vaativat refleksiivipronominin seurakseen – kertaa osio 17.

Lisäksi on opeteltu, mitä eroa ser / estar / tener / haber -verbeillä on, yhteenveto osiossa 15.

VINKKI: Netistä löytyy paljon sivustoja, joilla voi hakea espanjan verbien taivutuksia kaikissa muodoissa. Jos siis joskus mietit, muistatko aivan varmasti oikein jonkun epäsäännöllisen taivutuksen, käytä niitä hyväksesi. (Lisäksi Suomessakin myydään erikseen kirjoja, joissa on lueteltuna verbien taivutuksia kaikissa muodoissa.) Tässä muutamia linkkejä taulukoihin: TeachMe 123 – Spanish Verb Conjugation, Conjugation.org, Verbix.com: Spanish & Spanish Verb Forms.

Mainokset

33. Imperfekti ja pluskvamperfekti

Normaali

AVAINLAUSEITA
Íbamos a la playa cada verano.
Mi madre era muy alta y tenía el pelo moreno.
Eran las siete de la noche.
Cuando el profesor llegó, ya había hecho la tarea.

Opettelimme aiemmin osiossa 30 preteritiä, joka on mennyt aikamuoto, joka vastaa suomen kielen imperfektiä. Tässä osiossa opettelemme muita menneitä aikamuotoja: espanjan kielen imperfektin sekä pluskvamperfektin.

Imperfekti

– Muistin virkistykseksi: Preteriti tulee esim. sellaisten ajanmääreiden kanssa kuin ayer, el año pasado, hace tres años, el martes jne. ¿Qué hiciste ayer? (Mitä teit eilen?) Myös jotkin verbit ovat tyypillisesti preteritimuodossa käytettäviä, esimerkiksi morir (kuolla), nacer (syntyä), volverse (tulla joksikin). Preteritiä käytetään, kun joku tekeminen on suoritettu loppuun.

Imperfektiä käytetään, kun on kyse jostain sellaisesta tekemisestä, joka oli toistuvaa tai tavanomaista (oli tapana). Imperfektiä käytetään myös, kun kuvaillaan menneisyyden tilanteita (esim. oli tekemässä) ja se vastaa siis esim. kysymyksiin ”Mikä oli tilanne?”,  ”Millainen joku oli?”, ”Millaista oli?”, jne.
– Imperfektin kanssa käytetään mm. seuraavia ajanmääreitä: a menudo/frecuentemente (usein), a veces (joskus), cada día / todos los días (joka päivä), de vez en cuando (silloin tällöin), generalmente (yleensä), nunca (ei koskaan), siempre (aina), todo el tiempo (koko ajan).

Säännöllinen imperfektitaivutus:
Millään verbillä ei imperfektissä vokaalimuutoksia. Huomaa paino.
AR-verbi on omanlaisensa; IR- ja ER-verbit taipuvat samalla tavalla.

Säännöllinen imperfektitaivutus

Epäsäännölliset imperfektitaivutukset:
Kolme verbiä ovat epäsäännöllisesti taipuvia:
SER: era, eras, era, éramos, erais, eran
IR: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
VER: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían

Vinkki: Kuuntele espanjaksi lauseita, joissa on käytetty epäsäännöllisiä muotoja. Kuuntele myös muutamia lauseita, joissa on käytetty imperfektimuodossa ar-verbejä, ir-verbejä ja er-verbejä. (Sivusto englanninkielinen.)

Harjoitus 33a: Taivuta mallin mukaan imperfektissä verbit tomar, tener, poder, querer, insistir (vaatia/korostaa), pensar, hacer, conducir. Ole tarkkana persoonapäätteiden kanssa. Vokaalimuutoksia ei siis imperfektissä tapahdu.

Katso esimerkit:
José trabajaba en la oficina. (José työskenteli toimistossa.)
La niña tenía seis años. (Tyttö oli 6-vuotias.)
Hacía buen tiempo cuando… (Oli hyvä ilma, kun…)
Eran las ocho de la noche. (Kello oli kahdeksan illalla.)
Cuando era pequeño tenía el pelo largo. (Kun olin pieni, minulla oli pitkät hiukset.)
Me gustaba el coche. (Pidin autosta.)
La casa era roja. (Talo oli punainen.)
Nosotros íbamos a la iglesia los domingos. (Me kävimme sunnuntaisin kirkossa.)
Mi coche no tenía radio. (Autossani ei ollut radiota.)

Huomaa, että lauseessa voi olla molempia aikamuotoja:
Eran las tres de la tarde cuando comió. (Kello oli kolme iltapäivällä, kun hän söi.)
– eran = imperfekti, koska kuvaillaan ajankohtaa
– comió = preteriti, koska kerrotaan loppuunsuoritetusta tapahtumasta
Estábamos felices cuando llegamos. (Olimme onnellisia, kun saavuimme perille.)
– estábamos = imperfekti, koska kuvaillaan tilannetta, millainen joku oli
– llegamos = preteriti, koska kerrotaan loppuunsuoritetusta tapahtumasta

-> Imperfekti siis luo tapahtumille taustaa, kun taas preteriti kertoo asiaa eteenpäin.

Joidenkin verbien merkitys muuttuu sen mukaan, käytetäänkö preteritiä vai imperfektiä.
Conocí a Pedro en 2000. (preteriti: tutustuin)
Conocía bien a Pedro. (imperfekti: tunsin)

Conocer siis preteritissä ”tutustua jhk”, imperfektissä ”tuntea joku”
Estar (paikasta) = preteritissä ”joku kävi jossakin”, imperfektissä ”joku oli jossakin”
Poder = preteritissä ”joku pystyi”, imperfektissä ”jollakin oli mahdollisuus”
Tener = preteritissä ”saada”, imperfektissä ”olla jollakin”
Tener que = preteritissä ”joutui tekemään”, imperfektissä ”piti tehdä, mutta…”
Saber = preteritissä ”saada tietää”, imperfektissä ”tietää”
Querer = preteritissä ”yrittää”, imperfektissä ”haluta”

Lisäksi ajattelemiseen/tunteisiin liittyvät verbit (mm. gustar, sentir, entender, creer, pensar, parecer, tener gas [tehdä mieli] jne.) saavat erilaisia merkityksiä: Imperfektissä nämä tarkoittavat ”oli tunne tai ajatus”, mutta preteritissä nämä tarkoittavat ”tuli ajatus tai tunne”.

Harjoitus 33b: Imperfekti vai preteriti? Käännä. Vastaukset.
1. Tein kotitehtävät [la tarea] eilen.
2. Oli 20. helmikuuta.
3. Menimme Espanjaan joka kesä.
4. Menin eilen kauppaan.
5. Olin suihkussa, kun puhelin soi [sonar].
6. Opiskelin/minulla oli tapana opiskella, kun taas [mientras que] Ana katsoi telkkaria.
7. Voin [sentirse] hyvin / minulla oli hyvä olla.
8. Hän (nainen) oli opettaja.
9. Menin/minulla oli tapana mennä äitini kanssa rannalle.
10. Heillä oli tapana kävellä [caminar] pari kertaa viikossa.
11. He kävivät markkinoilla maanantaina.
12. Söin usein pizzaa.

Vinkki: Lue kaksi erilaista lyhyttä tarinaa täällä espanjaksi (sivusto englanniksi). Etälukion sivulla taas voit kuunnella vuoropuhelun imperfektissä. Tarvitsetko lisää harjoitusta? Esim. täällä on monia tehtäviä imperfektimuodoista.

Pluskvamperfekti

Espanjan pluskvamperfekti muodostetaan apuverbistä ”haber” (sen imperfektimuodosta) ja partisiipin perfektistä.
había, habías, había, habíamos, habíais, habían + hablado/comido/vivido/hecho/visto/jne.

Partisiipin perfektimuodot opit jo perfektin yhteydessä. Muodostushan tapahtui niin, että -ar-verbeille -ado-pääte ja er- & ir-verbeille ido-pääte. Lisäksi epäsäännöllisiä ovat: abierto, cubierto, dicho, hecho, escrito, frito, muerto, puesto, resuelto, roto, visto, vuelto.

No habían vivido. (He eivät olleet asuneet.)
Él había estado enfermo. (Hän oli ollut kipeä.)
Había esperado dos horas cuando ella llegó. (Olin odottanut 2h, kun hän saapui.)
Cuando llegaron los padres, los niños ya habían comido. (Kun vanhemmat saapuivat, lapset olivat jo syöneet.)
Te llamé esta mañana pero ya te habías ido a trabajar. (Soitin sinulle tänä aamuna, mutta olit jo lähtenyt töihin.)

VINKKI: Kuuntele täällä lauseita pluskvamperfektissä.

Vinkki: Kertaa kaikki tähän mennessä oppimasi aikamuodot ja tee esimerkiksi Etälukion sivuilla tehtäviä.