40. Subjunktiivi (preesens)

Normaali

AVAINLAUSEITA
¡Viva España!
Siéntese, señor.
¡No hagas eso!
Díganme la verdad.
Quizás tengas razón.
Es probable que llueva mañana.
Es preciso que te vayas ahora mismo.

Subjunktiivi on tapaluokka, jolle suomen kielessä ei ole vastinetta. Espanjassa muoto on kuitenkin tärkeä ja sitä käytetään esimerkiksi toivotuksissa, tahtoa ja tunnetta ilmaisevissa lauseissa, teitittelykäskyissä ja kielloissa. Subjunktiivilla on neljä aikamuotoa: preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Tässä osiossa käydään läpi yleisiä asioita subjunktiiviin liittyen ja aikamuodoista preesens.

Ennen kuin siirryt opettelemaan subjunktiivia, varmista indikatiivitaivutuksien osaaminen.

Subjunktiivin preesens

Subjuktiivin preesensmuodot on opeteltava huolella, sillä monet taipuvat tavalla tai toisella hieman normaalista poikkeavasti.

Säännöllisillä verbeillä subjunktiivin päätteet ovat:

-ar-verbeillä: -e, -es, -e, -emos, -éis, -en
-er/-ir-verbeillä: -a, -as, -a, -amos, -áis, -an

Hablar: hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen
Comer: coma, comas, coma, comamos, comáis, coman
Vivir: viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan

> Yksikön 1. ja 3. persoona ovat muodoltaan aina samat.

Harjoitus 40a: Taivuta esimerkiksi verbit tomar, escribir ja beber subjunktiivissa.

** Kun hallitset säännölliset taivutukset, voit siirtyä epäsäännöllisiin. **

Epäsäännöllisten verbien taivutus:

Indikatiivin preesensin 1. persoonan epäsäännöllinen muoto antaa vartalon subjunktiivitaivutukselle: esim. pedir (pyytää) → yo pido → yo pida // decir (sanoa) → yo digo → yo diga. Päätteet menevät kuten yllä on esitetty.

Harjoitus 41b: Katso alla esimerkit ja taivuta verbit subjunktiivissa kaikissa persoonissa.
Verbit ovat siis ensiksi taivutettu 1. persoonaan indikatiivin preesensissä.

conocer → conozco → conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan
producir → produzco → produzca, …?
conducir → ? → ?

decir → digo → diga, digas, diga, digamos, digáis, digan
hacer → hago → haga, …?
tener → tengo → tenga, …?
poner → pongo → ?
salir → ? → ?
caer → ? → ?
oír → ? → ?
venir → ? → ?

estar → estoy → esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
ir → voy → vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
saber → sé → sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
ser → soy → sea, …?
dar → doy → dé, …?

ver → veo → vea, ..?

** Kun hallitset epäsäännölliset, voit siirtyä vokaalia vaihtaviin taivutuksiin. **

Vokaalia vaihtavien verbien taivutus

1. -ar- ja -er-verbit, joissa e muuttuu indikatiivissa ie:ksi ja o ue:ksi, subjunktiivin preesensissä säilyy muutokset samoissa persoonissa (muista: vokaali ei vaihdu monikon 1. ja 2. persoonassa!):
pensar → piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen
poder → pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan
contar → cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis, cuenten
2. -ir-verbit, joissa e muuttuu indikatiivissa i:ksi, säilyy muutos kaikissa subjunktiivin persoonissa:
pedir → pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan
servir → sirva, sirvas, sirva, sirvamos, sirváis, sirvan
3. -ir-verbit, joissa e muuttuu indikatiivissa ie:ksi tai o muuttuu u:ksi tai ue:ksi, taivutukset menevät seuraavalla tavalla (huomioi siis monikon 1. ja 2. pers.):
sentir → sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan
dormir → duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman
morir → muera, mueras, muera, muramos, muráis, mueran

Harjoitus 40c: Miten taipuvat sääntöjen perusteella esimerkiksi voler (o > ue) ja cerrar (e > ie)?

** Vokaalia vaihtavien lisäksi on vielä muutamia muita poikkeuksia. **

Oikeinkirjoituksen vuoksi muuttuvia:

Joissakin täytyy vaihtaa kirjainta, jotta ääntäminen ei mene ”väärin” (vrt. preteriti).
1. -zar-päätteisissä z:n tilalle c
empezar → empiece, empieces, empiece, empecemos, empecéis, empiecen
2. -gar-päätteisissä lisättävä ylimääräinen u
pagar → pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, paguen
3. -car-päätteisissä c muuttuu qu:ksi
buscar → busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen
4. -guir-päätteisissä gu muuttuu g:ksi
seguir → siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan
5. -ger/-gir -päätteisissä g muuttuu j:ksi
elegir (valita) → elija, elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan
6. -uir-päätteisissä lisättävä y
huir (paeta) → huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan

VINKKI: Kuuntele täällä lauseita, joissa on käytetty subjunktiivin preesensiä. Jos englanti sujuu, ehkä haluat katsella opetusvideon subjuktiivista.

Käyttö tiivistettynä

Tässä lyhyesti yleisimpiä tapauksia, joissa subjunktiivia on käytettävä espanjassa.

1. Päälauseissa subjunktiivi esiintyy käskyjen ja kieltojen lisäksi ”que”- ja ”ojalá” (kunpa) -sanalla alkavissa toivotuksissa.

¡No hagas eso! (Älä tee noin!)
Firme aquí, por favor. (Allekirjoittakaa tähän, olkaa hyvä.)
Venga aquí. (Tulkaa [Te] tänne.)
Siéntese. (Istuutukaa.)
¡Viva España! (Eläköön Espanja!)
Que te vaya bien. (Hyvää jatkoa.)
¡Qué se mejore! (Pikaista paranemista!)
¡Ojalá llegue pronto! (Kunpa hän tulisi pian!)

> Mm. refleksiivipronominit sijoitetaan käskymuodon perään, kun taas kielloissa ne ovat verbin edessä.
> Muista, että yks. ja mon. 2. persoonan myönteiset käskyt ilmaistaan imperatiivilla (osio 20).

Lisäksi subjunktiivia käytetään päälausessa mm. sanojen ”quizás” ja ”tal vez” (ehkä) jäljessä, kun ilmaistaan epäilystä. Huomaa, että ehkä-sana on siis ennen verbiä.

Quizás tengas razón. (Subjunktiivi: Ehkä olet oikeassa. – epävarma)
Quizás tu puedas hacerlo. (Subjunktiivi: Ehkä voit tehdä sen. – epäilevä)
vrt. Quizás tu puedes hacerlo. (Indikatiivi: Ehkä voit tehdä sen. – todennäköinen)

> Mutta puhekielinen ehkä ”a lo mejor” saa aina indikatiivin.

2. Usein subjunktiivi esiintyy alisteisissa que-sivulauseissa; silloin kun päälauseen verbi ilmaisee tunnetta (esim. ilo, suru, pelko) tai halua/tahtoa. Tunnetta ilmaisevia verbejä ovat esim. alegrarse de (olla iloinen), esperar (toivoa), tener miedo a/de (pelätä), sentir (olla pahoillaan). Tahtomista ilmaisevia verbejä ovat esim. querer ja desear. Lisäksi subjunktiivin que-lauseessa vaatii mm. vaikutusverbit recomendar, invitar, evitar (välttää) ja aconsejar (neuvoa).

Quiero que vengan mañana. (Haluan, että he tulevat huomenna.)
Quiero que Ana me ayude. (Haluan, että Ana auttaa minua.)
Espero que regrese pronto. (Toivon, että hän palaa pian.)
Me alegro de que seas mi amigo. (Olen iloinen, että olet kaverini.)
Yo pido que vengas. (Minä pyydän sinua tulemaan.)
Te recomiendo que aceptes esa oferta. (Suosittelen, että hyväksyt sen tarjouksen.)
Tengo miedo de que no llegue. (Pelkään, ettei hän saavu)
No estoy segura de que venga. (En ole varma, tuleeko hän.)
No creo que María sea buen conductora. (En usko, että María on hyvä kuski.)

> HUOM! Jos pääverbinä on jokin kieli-, ajattelu- tai aistihavaintoverbi (esim. ver = nähdä, avisar = ilmoittaa, creer = luulla, comprender = ymmärtää, decir = sanoa, considerar = olla jtk mieltä, prometer = luvata, pensar = ajatella,…), sivulauseeseen tulee subjunktiivi vain, jos päälause on kielteinen. Creo que María viene mañana. = Luulen, että María tulee huomenna (=indikatiivi, koska ei kielteinen päälause).

3. Ns. persoonattomat (eli päälauseen tekijää ei tiedetä) es…que -sanonnat vaativat subjunktiivin, kun ne ilmaisevat esim. tunnetta, kannanottoa, välttämättömyyttä tai epävarmuutta.

Es bueno que estudies mucho. (On hyvä, että opiskelet paljon.)
Es mejor que me quede en casa. (On parempi, että jään kotiin.)
Es probable que salgas bien en el examen. (On luultavaa, että suoriudut tentistä hyvin.)

Yleisiä ovat esim. Es bueno que, Es malo que, Es mejor que, Es peor que, Es horrible que, Es posible que, Es imposible que, Es probable que, Es improbable que, Es necesario que, Es urgente [tärkeää] que, Es importante que, Es interesante que, Es raro [outoa; harvinaista] que, Es extraño [outoa] que, Es estúpido que, Es ridículo [naurettavaa] que, Es difícil que, Es fácil que, Es preciso [välttämätöntä]  que, No es seguro que, No es cierto que, No es verdad que,…

> Mutta huomioi, että jos myönteinen que-lause ilmaisee täyttä varmuutta, käytetään aina indikatiivia. Yleensä myös kysymyksissä käytetään indikatiivia. Es evidente que sabes esto. (On selvää, että tiedät tämän.); Es seguro que nunca te voy a dejar. (On varmaa, etten koskaan jätä sinua.); ¿Es cierto que María está en España? (Onko totta, että María on Espanjassa?); Es verdad que te quiero. (On totta, että rakastan sinua.)

> Esimerkiksi ”parece que” (näyttää siltä) / ”es que” (asia on niin, että) / ”resulta que” (on osoittautunut, että) saavat kielteisissä lauseissa subjunktiivin, mutta myönteisinä indikatiivin.

VINKKI: Löydät esim. täältä ja täältä listauksen verbeistä yms. ilmauksista, joiden kanssa tulee subjunktiivi.

4. Joskus subjunktiivia käytetään futuurin asemasta, kun konjuktiona on esim. cuando (”kunhan”), hasta que (”kunnes”), en cuanto / tan pronto como (”niin pian kuin”), despues de que (”jälkeen”). Antes de que (”ennen kuin”) saa aina kuitenkin tulevaisuudesta puhuttaessa subjunktiiviin. Konjuktio + subjunktiivi -yhdistelmiin palataan tarkemmin myöhemmin.

Lo haré cuando nos levantemos. (Teen sen, kunhan nousemme ylös.)

**

Harjoitus 40d: Taivuta verbimuoto preesensistä subjunktiivimuotoon. Vastaukset.
(nosotros) decimos -> _______
(ellos) hablan -> _______
(tú) vienes -> _______
(yo) entiendo -> _______
(él) anda -> _______
(yo) doy -> _______
(vosotros) sois -> _______
(tú) tienes -> _______
(nosotros) estamos -> _______
(ella) cuesta -> _______
(yo) puedo -> _______
(tú) pones -> _______
(ellos) conocen -> _______
(él) muere -> _______
(yo) busco -> _______

Harjoitus 40e: Subjunktiivi vai indikatiivi? Vastaukset.
1. No es verdad que ____ (ser, yo) tonto.
2. Pienso que tu amigo ___ (ser) muy tonto.
3. No es cierto que ________ (llegar, él) a tiempo.
4. Creo que José no ______ (venir) hoy.
5. Sé que María _____ (hablar) español.
6. Me parece que ___ (ir) a llover.
7. Me parece maravilloso que ___ (ir) a llover.
8. Es necesario que _______ (llamar) a tu mujer.
9. Me alegro de que _________ (poder, ellos) ir a la fiesta.
10. ______ (hablar, tú [käsky]) más despacio.
11. No __________ (hablar, tú [kielto]) tan rápidamente.
12. Quizás _________________ (participar, nosotros) en la fiesta.
13. Yo quiero que María __________ (limpiar) la casa.
14. Que te _____ (ir) bien.
15. ¡Ojalá ______ (ir, yo) a verlo!

Harjoitus 40f: Osaatko kääntää? Vastaukset.
1. En usko, että Laura on hyvä kokki.
2. Kuinka harmi, ettet voi lähteä ulos kanssani!
3. Älä puhu minulle valheita [valhe = la mentira].
4. Pesen [futuuri] hampaani sen jälkeen kun olemme syöneet [subj.].
5. En usko, että Juan tulee.

Harjoitus 40g: Jatka lauseita haluamallasi tavalla (subjunktiivia käyttäen).
Espero que…
Estoy feliz que…
Recomiendo que…
Dudo (epäilen) que..
No es fácil que…
No es cierto que…
Quiero que…
Es importante que…
Tengo miedo de…
Me alegro que…

**

VINKKI: Subjunktiivin oppimiseen menee paljon aikaa, eikä tällä sivulla ole käyty kuin vasta yleisimpiä tapauksia ja aikamuodoista pelkästään preesens. Subjunktiivin osaaminen on kuitenkin tärkeää, jos espanjaa haluaa opetella hieman perusalkeita enemmän. Tämän sivun harjoituksien lisäksi voit opetella subjunktiivin preesensiä esimerkiksi Etälukion tehtävien avulla, Spanishspanish.comin tehtävällä, TeachMe123:n sivuilla, eduweb.co.uk:n sivuilla ja YLEn Kielikortissa tehtävä 1, tehtävä2 ja tehtävä 3. Myös tässä blogissa palataan subjunktiiviin myöhemmin – osiossa 42.

VINKKI: Muista, että netissä on ilmaisia verbitaulukoita, jos et ole varma jonkin verbin taivutusmuodosta. Esim. Verbix ja TeachMe 123. Niistä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos ei tiedä sääntöjä, milloin mitäkin muotoa pitää käyttää.

// * Tämän osion kirjoittamisessa käytetty apuna mm. studyspanish.comin artikkeleita (2, 3, 4, 5).

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s